Biz hakda

Ussatlygyňy ösdürmek

Iň oňat çözgüt beriň

11+ ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar

“Chengdu Litong Technology Co., Ltd.” 2009-njy ýylda döredildi. Bu, senagat awtomatiki dolandyryş ulgamlary we daşky gurşawy goramak enjamlary, gözleg we ösüş, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

“Chengdu Litong Technology Co., Ltd.” Çengdu elektron ylym we tehnologiýa uniwersiteti, Tsinghua uniwersiteti, Şanhaý Jiaotong uniwersiteti, demirgazyk-gündogar uniwersiteti we beýleki köp sanly uniwersitet we köp sanly täze gözleg institutlary we barlaghanalary bilen hyzmatdaşlyk etdi.

2012

Zerniýa zondlarynyň Nernst seriýasyny, kislorod analizatorlaryny, suw buglaryny analizleýjileri, ýokary temperatura çyg nokady analizatorlaryny, kislota çyg nokady analizatorlaryny we beýleki önümleri işläp düzdi we öndürdi.Synagyň esasy bölegi gowy howa geçirijiligi, mehaniki zarba garşylygy we termiki zarba garşylygy bolan öňdebaryjy berk zirkon elementini kabul edýär.

Nernst seriýaly önümler metallurgiýa, elektrik energiýasy, himiýa senagaty, galyndylary ýakmak, keramika, poroşok metallurgiýa sintezi, sement gurluşyk materiallary, azyk önümçiligi, kagyz öndürmek, elektron material öndürmek, temmäki we alkogol senagaty, azyk bişirmek we gorap saklamak, medeni ýadygärlikleri goramak ýaly ugurlarda giňden ulanylýar. , arhiw we audiowizual Maglumatlary goramak, mikroelektronika we beýleki pudaklar.Önümiň hilini ep-esli ýokarlandyrmakda, energiýany tygşytlamakda we hapalaýjy zyňyndylary azaltmakda işjeň rol oýnaýar.

Kompaniýanyň görnüşi

Dürli pudaklarda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak, korporatiw ykdysady netijeliligi ýokarlandyrmak, energiýany tygşytlamak we hapalaýjy zyňyndylary azaltmak üçin ýokary tehnologiýaly önümleri hödürlemegi dowam etdiriň!

Kompaniýa topary:
Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, “Chengdu Litong Technology Co., Ltd.” daşky gurşawy goramak pudagy üçin amatly dolandyryş modeline we hünärmenleriň gözleg toparyna eýe boldy.Şeýle hem, kompaniýa birnäçe hünärmenleri kompaniýa geňeşçisi edip işe aldy we birnäçe ylmy gözleg institutlary we uniwersitetleri bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlyk mehanizmlerini döretdi.

Taryhymyz

 • 2009
 • 2010-njy ýyl
 • 2011-nji ýyl
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Indi
 • 2009
  2009
   Çengdu, Hytaýyň Siçuan welaýaty.
   2009-njy ýylyň iýulynda polat metallurgiýa akkumulýator ýyladyş peçini özgertmek taslamasyna gatnaşdy.
   Alibaba platformasyna 2009-njy ýylyň sentýabr aýynda girdi.
 • 2010-njy ýyl
  2010
   Heatylylygy bejermek pudagy üçin onlaýn zirkon zondlary we kislorod analizatorlary bilen tanyşdyrdy.
   Şol ýylda, “okokogawa” önümleriniň ornuny tutup, uglerodyň ýokary temperaturaly tunel peçinde onlaýn zirkoniýa zondy we kislorod analizatory ulanyldy.
 • 2011-nji ýyl
  2011
   Çengdu elektron tehnologiýa uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda peçleri ýylatmak üçin ýörite kislorod ölçeg ulgamyny döretdik.
 • 2012
  2012
   Demirgazyk-gündogar uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda, metallurgiýa pudagynda elektroslag peçleri üçin ýörite kislorod ölçeg ulgamyny döretdik, elektroslag peçleriniň kislorody ölçäp bilmejekdigi taryhyny soňladyk.
 • 2013
  2013
   Gaz gazanlary üçin ýörite kislorod ölçeg barlagy hödürledi, bu köp mukdarda suw bugyny öz içine alýan flýu gazynda kislorody ölçemek meselesini çözdi.
 • 2014
  2014
   Enjam öndürijiler üçin kiçi çip ýyladyş peçleri üçin ýörite döredilen kislorod ölçeg zondlary we toparlara laýyk gelýär.
 • 2015
  2015
 • 2016
  2016
   1400 ℃ ýokary temperatura peçleri üçin kislorod ölçeg ulgamyny üpjün etmek üçin belli peç kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk ediň.
 • 2017
  2017
 • 2018
  2018
   Müşderiler üçin ýörite döredilen kiçi kislorod ölçeg zondlary.
 • 2019
  2019
   Mikroelektron çip pudagy üçin göçme mikro-kislorod analizatoryny döretdi.
 • 2020
  2020
   Ylmy gözleg taslamalary boýunça gözleg instituty bilen hyzmatdaşlyk ediň we ýokary woltly zondlary işe giriziň.
 • Indi
  Now
   Energiýany tygşytlamak, hapalanmagy azaltmak we kärhanalaryň köp işlemegi üçin ykdysady peýdalary gowulandyrmak üçin dürli ýokary takyk kislorod ölçeg meýdanlaryna laýyk gelýän gözleg, datçikler we seljeriş gurallaryny öndürmek.