Sorag-jogap

9
Generator toplumy ýapylanda we täzeden açylanda zirkoniýa zondynyň näme üçin aňsat zaýalanýandygyny aýdyň?Nernst zirkon zondlarynda-da şeýle problemalar barmy?

Peç ýapylanda we gaýtadan işledilende zirkoniýanyň zeperlenmeginiň aňsat sebäbi, peç ýapylandan soň kondensirlenenden soň, flýu gazyndaky suw bugynyň zirkoniýa zonasynda galmagydyr.Keramiki zirkoniýanyň kellesine zeper ýetirmek aňsat.Zirkoniýa zondynyň gyzdyrylanda suwa degip bilmejekdigini köp adam bilýär.Nernst zirkon zondynyň gurluşy adaty zirkon zondyndan tapawutlanýar, şonuň üçin beýle ýagdaý bolmaz.

Adatça, zirkon zondlarynyň hyzmat ediş möhleti birneme gysga we has gowulary adatça 1 ýyl töweregi.Nernst zondyny näçe wagtlap ulanyp bolar?

Nernst-iň zirkon zondlary Hytaýda onlarça elektrik stansiýalarynda we onlarça polat zawodlarynda we nebithimiýa zawodlarynda ulanyldy, ortaça hyzmat möhleti 4-5 ýyl.Käbir elektrik stansiýalarynda zirkon zondlary taşlandy we 10 ýyl ulanylandan soň çalşyldy.Elbetde, munuň elektrik stansiýalarynyň şertleri we kömür tozynyň hili we ýerlikli ulanylyşy bilen baglanyşykly.

Flýu gazyndaky birneme uly tozan sebäpli, sirkon zondy köplenç petiklenýär we onlaýn gysylan howa bilen üflenmegiň zirkoniýanyň kellesine zeper ýetirýändigi köplenç ýüze çykýar.Mundan başga-da, zirkon zondlaryny öndürijileriň köpüsinde kalibrleme gazynyň gaz akymynyň tizligi barada düzgünleri bar. Eger gaz akymynyň tizligi uly bolsa, sirkonyň kellesi zaýalanar.Nernstiň zirkoniýa gözleginde-de şeýle problemalar barmy?

Gaz kalibrlenende, kalibrleme gazynyň akymyna üns beriň, sebäbi kalibrleme gazynyň akymy sirkoniumyň ýerli temperaturasynyň peselmegine we kalibrleme ýalňyşlyklaryna sebäp bolmagyna sebäp bolar. Kalibrleme gazynyň gowy dolandyrylmazlygy sebäpli, akym gysyş çüýşesindäki adaty kislorod gaty uly bolup biler.Mundan başga-da, gysylan howa onlaýn arassalamak üçin ulanylanda, esasanam gysylan howada suw bar bolanda şuňa meňzeş ýagdaý ýüze çykyp biler.Onlaýn döwürde dürli zirkon kelleleriniň temperaturasy takmynan 600-750 dereje.Bu temperaturada keramiki zirkon kelleleri gaty gowşak we aňsat zaýalanýar.Temperatureerli temperaturanyň üýtgemegi ýa-da çyglylyk ýüze çykansoň, sirkon kelleleri derrew dörediler Crack, bu sirkon kellesiniň zeperlenmeginiň gönüden-göni sebäbi bolup durýar. Şeýle-de bolsa, Nernstiň zirkon zondynyň gurluşy adaty zirkon zondlaryndan tapawutlanýar.Ony göni gysylan howa bilen arassalap bolýar we sirkoniumyň kellesine zeper ýetirmän uly kalibrleme gaz akymyna eýe.

Elektrik stansiýasynyň suwundaky bug bugy 30% töweregi bolany üçin, ekonomizatoryň ýanynda oturdylan zirkon zondy köplenç döwülýär, esasanam ekonomizatoryň golaýyndaky suw turbasy ýarylanda.Zirkoniýa zondynyň zaýalanmagynyň sebäbi näme?

Islendik keramiki material ýokary temperaturada gaty gowşak bolany üçin, sirkonium kellesi ýokary temperaturada suwa degse, zirkoniýa ýok ediler.Bu, şübhesiz, umumy manydyr. 700 gradus temperaturaly keramiki käsäni suwa salanyňyzda näme bolýandygyny göz öňüne getiriň? Nöne Nernstiň zirkon barlagy hakykatdanam şeýle synanyşyk edip biler.Elbetde, müşderileri beýle synaglary etmäge höweslendirmeýäris.Bu, Nernstiň zirkoniýa zondynyň ýokary temperaturada suwa has çydamlydygyny görkezýär.Bu, Nernstiň zirkon zondlarynyň has uzak hyzmat etmeginiň göni sebäbi.

Elektrik stansiýasy gazany işledilende, sirkon zondyny çalşanyňyzda gaty seresap bolmaly we kem-kemden flýu oturdylýan ýerine goýmaly. Käwagt tehniki işgärler seresap bolmasalar zaýa zeper ýetirer.Nernst zirkon zondyny çalşanymda nämä üns bermeli?

Zirkoniýanyň kellesi keramiki material bolany üçin, ähli keramiki materiallar materialyň ýylylyk zarbasyna (temperatura üýtgän mahaly material giňelme koeffisiýenti) temperaturanyň üýtgemegine gözegçilik etmeli, temperatura gaty çalt üýtgese, keramikanyň zirkon kellesi material zaýalanar. Şonuň üçin zond onlaýn üýtgedilende ýuwaş-ýuwaşdan flýu gurnama ýerine goýulmalydyr. Şeýle-de bolsa, Nernst zirkoniýa zondynyň ýokary termiki zarba garşylygy bar.Düwürtigiň temperaturasy 600C-den pes bolanda, zirkoniýa zondyna hiç hili täsir etmezden göni we çykyp bolýar. Bu ulanyjylaryň onlaýn çalşylmagyny aňsatlaşdyrýar.Bu, Nernst zirkoniýa zondynyň ygtybarlylygyny hem subut edýär.

Geçmişde beýleki kompaniýalaryň önümlerini ulananymyzda zirkon zondy gaty gurşawda ulanylýardy we häzirki kömüriň hili birneme pesdi.Flýu gaz akymy uly bolanda, sirkon zondy köplenç köneldi we sirkon zondy ýerüsti geýilende zaýalandy. Whyöne näme üçin Nernst zirkoniýa zondy geýilenden soň kadaly işleýär?Mundan başga-da, Nernst zirkoniýa zondy köneliş wagtyny gijikdirmek üçin gorag ýeňi bilen enjamlaşdyrylyp bilnermi?

Nernst zirkon zondynyň gurluşy iň köp ýaýran zirkon zondlaryndan tapawutly bolany üçin, zondyň iki tarapy könelse-de kadaly işläp biler.Şeýle-de bolsa, zondyň könelendigi ýüze çykarylsa, synagyň hyzmat möhleti uzaldylyp bilner ýaly gorag ýeňi hem aňsatlyk bilen gurlup bilner. Umuman aýdanyňda, elektrik stansiýasynyň kömür hili birneme gowy bolsa, işläp biler gorag ýeňini goşmazdan 5-6 ýyllap.Şeýle-de bolsa, käbir elektrik stansiýalarynda kömüriň hili gowy bolmasa ýa-da flýu gazynyň akymy birneme uly bolsa, köneliş wagtyny yza süýşürmek üçin Nernst zirkoniýa zondy gorag ýeňi bilen aňsatlyk bilen gurlup bilner.Adatça, gorag ýeňini goşanyňyzdan soň gijikdiriliş wagty takmynan 3 esse uzaldylyp bilner.

Adatça, zirkon zondy gaz tygşytlaýjysynyň öňünde oturdylýar.Zirkoniýa zondy, flýu temperaturasynyň has ýokary bolan ýerinde oturdylanda näme üçin aňsat?

Gaz tygşytlaýjyda köp mukdarda howa syzmagy sebäpli, zirkoniýa zondy gaz tygşytlaýjydan soň gurlan bolsa, gaz tygşytlaýjysynyň howa syzmagy flýu içindäki kislorod ölçeginiň takyklygynda ýalňyşlyklara sebäp bolar. Aslynda güýç dizaýnerleri hemmeler zirkoniýa zondyny mümkin boldugyça flýuň öň tarapyna ýakyn gurmak isleýärler. Mysal üçin, çybykdan soň, öňdäki flýu näçe ýakyn bolsa, howa syzmagynyň täsiri şonça-da az we kislorodyň takyklygy şonça-da ýokary bolar. ölçemek.Şeýle-de bolsa, adaty zirkon zondlary 500-600C ýokary temperatura çydap bilmeýär, sebäbi temperatura ýokary bolanda, sirkonyň kellesiniň möhürleýji bölegi syzmak aňsat (metal bilen keramiki ýylylyk giňelme koeffisiýentiniň arasyndaky uly tapawudyň sebäbi) we daşky gurşawyň temperaturasy 600C-den ýokary bolanda, ölçeg wagtynda ýalňyşlyklar döreder we ýylylyk zarbasynyň pes bolmagy sebäpli sirkon kellesine zeper ýetmek gaty aňsatdyr. Adatça, gyzdyryjylar bilen zirkon zondlaryny öndürijiler ulanyjylardan zirkoniýa gurmagy talap edýärler flýu temperaturasynyň 600C-den pes bolan ýerleri barlaýar.Şeýle-de bolsa, gyzdyryjy bilen Nernst zirkoniýa zondy, 900C ýokary temperatura çydap bilýär, bu diňe bir kislorodyň ölçeg takyklygyny ýokarlandyrman, eýsem zirkon zondynyň hyzmat möhletini hem uzaldýar.

Zirkon zondlary näme üçin galyndylary ýakmak elektrik stansiýalarynda ulanylýar, esasanam zondyň demir daşky turbasy gaty erbet zaýalanýar?

Şäher zibilleri, elektrik öndürmek üçin ýakmak arkaly iň ylmy we energiýa tygşytlaýyş usulydyr.Şeýle-de bolsa, zibiliň düzümi gaty çylşyrymly, doly ýanmagyny üpjün etmek we flýu gazynyň zyňylmagy wagtynda daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmak üçin, ýanmak prosesindäki kislorod düzümi adaty kömür ýa-da ýangyç bilen işleýän gazanlardan has ýokarydyr. balyk gazyndaky dürli kislotaly komponentler köpelýär. Mundan başga-da, zibilde kislotaly maddalar we suw köp bolýar, şonuň üçin zibil ýakylandan soň gaty poslaýjy gidroflor kislotasy öndüriler.Bu wagt, zirkoniýa zondy, daşky gurşawyň temperaturasy birneme pes (300-400C) ýerde gurlan bolsa, zondyň poslamaýan polatdan daşarky turbasy gysga wagtyň içinde çüýrär.Mundan başga-da, flýu gazynyň çyglylygy sirkoniýanyň başynda aňsatlyk bilen galyp, sirkoniýanyň kellesine zeper ýetirip biler.

Metal poroşok süzgüçli peçdäki peçiň ýokary temperaturasy we mikro-kislorod ölçemek üçin zerur ýokary takyklyk sebäpli kompaniýamyz birnäçe içerki we daşary ýurt kompaniýalarynyň önümlerini synap gördi, ýöne ölçeg talaplaryny ýerine ýetirip bilmedi.Nernstiň zirkoniýa zondyny, demir tozy sintezleýji peçde kislorody ölçemek üçin ulanyp bolarmy?

Nernstiň zirkoniýa zondy dürli ýagdaýlarda kislorody ölçemek üçin ulanylyp bilner.Içindäki zirkoniýa zondy, peçiň iň ýokary temperaturasy 1400C, iň pes kislorod mukdary bolsa 10 minus 30 güýç (0.00000000000000000000000000001%) ulanylyp bilner .Metal tozan sintezleýji peç üçin doly laýyk.