Nernst gaz gazanlary üçin suw siňdiriji kislorod zondyny işe girizýär

Soňky ýyllarda Hytaýyň demirgazygyndaky köp sanly şäher dumanly howa bilen örtüldi.Bu dumanly howanyň gönüden-göni sebäbi demirgazykda kömür bilen işleýän ýyladyş gazanlaryndan köp mukdarda balyk gazynyň çykmagydyr.Kömür bilen işleýän ýyladyş gazanlarynda köne howa syzmagy we tozany aýyrmak üçin enjam ýoklugy sebäpli, kükürt saklaýan tozan bölejikleriniň köpüsi flýu bilen atmosfera zyňylýar we daşky gurşawyň hapalanmagyna we adamyň dem alyş ulgamyna zeper ýetmegine sebäp bolýar.Demirgazykdaky sowuk howa sebäpli köp mukdarda kislotaly tozan ýokarky howada ýaýrap bilmeýär, şonuň üçin pes basyş gatlagyna ýygnanyp, çygly howany emele getirýär.Airurduň howanyň hapalanmagyna gözegçilik etmek we dürli täze tehnologiýalary ulanmak meselesine kem-kemden üns berilmegi bilen kömür bilen işleýän köne ýyladyş gazanlarynyň köpüsi tebigy gazy ýangyç hökmünde ulanýan gazly gazanlara öwrülýär.

Awtomatiki usulda gaz bilen işleýän gazanlar agdyklyk edýändigi sebäpli, ýangynda kislorodyň mukdary has ýokarydyr.Kislorodyň derejesi gaz sarp edilişine gönüden-göni täsir edýändigi sebäpli, ýyladyş kärhanalary üçin aerob mazmunyna gözegçilik etmek göni we tygşytly.peýdasy bilen baglanyşykly.Mundan başga-da, gaz gazanlarynyň ýanmak usuly kömür bilen işleýän gazanlardan tapawutly bolany üçin, tebigy gazyň düzümi metan (CH4) bolup, ol ýanandan soň köp mukdarda suw öndürer we flýu suw buglary bilen doldurylar .

2CH4 (ot ýakmak) + 4O2 (ýanmak goldawy) → CO (ýanmaga gatnaşýar) + CO2 + 4H2O + O2 (gowşak erkin molekulalar)

Flýu gazyndaky köp suw kislorod zondynyň kökünde ýygjamlaşýandygy sebäpli, çyg zondyň diwary bilen zondyň başyna akýar, sebäbi kislorod zondynyň kellesi ýokary temperaturada işleýär, çyg ýokary temperaturaly sirkonium turba suwy bilen gatnaşyga girýär Derrew gazlaşdyrmak, bu wagt kislorodyň mukdary üýtgäp, ýüze çykarylan kislorodyň mukdarynyň üýtgemezligine sebäp bolar.Şol bir wagtyň özünde, çyg we ýokary temperatura sirkonium turbasynyň täsiri sebäpli sirkonium turbasy ýarylar we syzyp, zeper ýeter.Gaz gazanlarynyň flýu gazynda çyglylygyň köp bolmagy sebäpli, kislorodyň mukdary çyglylygy sowatmak we süzmek üçin flýu gazyny çykarmak bilen ölçenilýär.Amaly ulanylyş nukdaýnazaryndan howany çykarmak, sowatmak we suwy süzmek usuly indi göni goýmak usuly däl.Flýu gazyndaky kislorodyň temperatura bilen gönüden-göni gatnaşygy belli.Sowandan soň ölçenen kislorodyň mukdary flýu içindäki hakyky kislorod däl-de, takmynan.

Kömür bilen işleýän gazanlar we gaz bilen işleýän gazanlar ýakylandan soň flýu gazynyň tapawutlaryna we aýratynlyklaryna syn.Bu ýörite kislorod ölçeg meýdany üçin gözleg we barlag bölümimiz, suwy siňdiriş ukyby 99,8% bolan öz suw siňdiriş funksiýasy bilen sirkoniýa barlagyny taýýarlady.galyndy kislorod.Gaz gazany flýu kislorodyny ölçemekde we desulfurizasiýa we denitrifikasiýa enjamlaryna gözegçilik etmekde giňden ulanylyp bilner.Synag çyglylyga garşylyk, ýokary takyklyk, aňsat tehniki hyzmat we uzak ömür aýratynlyklaryna eýedir.2013-nji ýylda meýdan sertifikaty ýüz tutmasyndan soň, ähli öndürijilik görkezijileri dizaýn talaplaryna laýyk gelýär.Synag ýokary çyglylykda we ýokary kislotaly şertlerde giňden ulanylyp bilner we kislorody ölçemek ugrundaky ýeke-täk gözlegdir.

Nernst gaz gazany üçin suw sorujy zirkoniýa zondy, içerde we daşary ýurtda kislorod analizatorlarynyň beýleki markalary bilen gabat gelip biler we güýçli umumy öndürijilige eýe.

Täze we köne ulanyjylara telefon ýa-da web sahypasy bilen maslahatlaşmak üçin hoş geldiňiz!


Iş wagty: 31-2022-nji mart