Gazanlar we ýyladyş peçleri üçin amatly Nernst 1735 kislotaly çyg nokady analizatory

Täze açylan Nernst 1735 kislota çyg nokady analizatory, gazanlaryň we gaz gyzdyryjy peçleriň kislotasyndaky çyg nokadynyň temperaturasyny hakyky wagtda onlaýn ölçäp bilýän ýörite guraldyr.Gural bilen ölçenen kislota çyg nokadynyň temperaturasy, gazanlaryň we ýyladyş peçleriniň çykýan gaz temperaturasyny netijeli dolandyryp biler, enjamlaryň pes temperaturaly kükürt kislotasynyň çyg nokadynyň poslamagyny azaldyp, işleýiş ýylylyk netijeliligini ýokarlandyryp, gazanyň işleýiş howpsuzlygyny ýokarlandyryp we enjamyň ömrüni uzaldyp biler.

Nernst 1735 kislota çyg nokady analizatoryny ulananyňyzdan soň, gazanlaryň we ýyladyş peçleriniň flýu gazyndaky kislota çyg nokadynyň bahasyny, şeýle hem kislorodyň düzümini, suw bugyny (% suw bugynyň bahasy) ýa-da çyg nokadynyň bahasyny we suw düzümini takyk bilip bilersiňiz. G gram / kilogram üçin KG) we çyglylyk bahasy RH.Ulanyjy, pes temperaturaly kislotanyň poslamagynyň öňüni almak we guralyň ekranyna ýa-da iki 4-20mA çykyş signalyna görä, flýu gazynyň kislota çyg nokadyndan belli bir aralykda işleýän gazyň temperaturasyna gözegçilik edip biler. gazanyň işleýşiniň howpsuzlygy.

Senagat gazanlarynda ýa-da elektrik stansiýalarynda, nebiti gaýtadan işleýän we himiýa kärhanalarynda we ýyladyş peçlerinde.Gazylyp alynýan ýangyçlar (tebigy gaz, nebiti gaýtadan işleýän zawod gury gaz, kömür, agyr ýag we ş.m.) köplenç ýangyç hökmünde ulanylýar.

Bu ýangyçlarda SO öndürjek belli bir mukdarda kükürt bar2peroksid ýanmak prosesinde.Usangyç kamerasynda artykmaç kislorodyň bolmagy sebäpli az mukdarda SO2mundan beýläk kislorod bilen birleşip SO emele getirýär3, Fe2O3we V.2O5adaty artykmaç howa şertlerinde.(flýu gazy we gyzdyrylan metal üstünde bu komponent bar).

Sohli SO-nyň 1 ~ 3% töweregi2SO-a öwrülýär3.Şonuň üçin3temperatureokary temperaturaly flýu gazyndaky gaz metallary poslamaýar, ýöne flýu gazynyň temperaturasy 400 ° C-den aşak düşende, SO3suw bugy bilen birleşip, kükürt kislotasynyň bugyny emele getirer.

Reaksiýa formulasy aşakdaky ýaly:

SO3+ H.2O ——— H.2SO4

Kükürt kislotasynyň bugy peçiň guýrugynda ýyladyş üstünde kondensasiýa edilende, pes temperaturaly kükürt kislotasynyň çyg nokady poslamagy ýüze çykar.

Şol bir wagtyň özünde, pes temperaturaly ýyladyş ýüzünde kondensirlenen kükürt kislotasy suwuklygy, çykarmak aňsat däl ýelmeýän kül emele getirmek üçin, gaz gazynyň tozanyna ýapyşar.Flýu gaz kanaly petiklenýär ýa-da petiklenýär, we garşylyk ýokarlanýar, induksion fanatyň energiýa sarp edilişini ýokarlandyrmak üçin.Poslama we kül ýapylmagy, gazanyň ýyladylmagynyň iş ýagdaýyna howp salýar.Flýu gazynyň ikisinde-de SO bar3we suw buglary, H öndürerler2SO4bug, kislotanyň çyg nokadynyň köpelmegine sebäp bolýar.Flýu gazynyň temperaturasy, flýu gazynyň kislota çyg nokadynyň temperaturasyndan pes bolanda, H.2SO4bug H-ni emele getirmek üçin flýu we ýylylyk çalşyjysyna ýapyşar2SO4çözgüt.Enjamlary hasam poslaýar, ýylylyk çalşyjynyň syzmagyna we flýu zaýalanmagyna sebäp bolýar.

Heatingyladyş peçiniň ýa-da gazany goldaýan enjamlarda, flýu we ýylylyk çalşyjynyň energiýa sarp edilişi enjamyň umumy energiýa sarp edilişiniň takmynan 50% -ini tutýar.Egzoz gazyň temperaturasy, peçleriň we gazanlaryň ýylylyk netijeliligine täsir edýär.Egzoz temperaturasy näçe ýokary bolsa, ýylylyk netijeliligi şonça pes bolar.Egzoz gazynyň temperaturasynyň her 10 ° C ýokarlanmagy üçin ýylylyk netijeliligi takmynan 1% peseler.Egzoz gazynyň temperaturasy, flýu gazynyň kislota çyg nokadynyň temperaturasyndan pes bolsa, enjamlaryň poslamagyna we ýyladyş peçleriniň we gazanlaryň işlemegine howp salýar.

Heatingyladyş peçiniň we gazanyň ýeterlik egzoz temperaturasy, flýu gazynyň kislotaly çyg nokadyndan birneme ýokary bolmaly.Şonuň üçin, peçleriň we gazanlaryň kislota çyg nokadynyň temperaturasyny kesgitlemek, işleýiş ýylylyk netijeliligini ýokarlandyrmagyň we işleýiş howpuny azaltmagyň açarydyr.


Iş wagty: -anwar-05-2022