PM2.5 zyňyndylaryny gözegçilikde saklamak üçin kömür bilen işleýän gazan gazly kislorod gözegçiliginiň möhüm roly

Ondan öň ýurduň köp ýerinde dumanly howa bilen “PM2.5” meşhur ylymda iň yssy söze öwrüldi.Bu gezek PM2.5 bahasynyň “partlamagynyň” esasy sebäbi kükürt dioksidiniň, azot oksidleriniň we kömüriň ýakylmagy netijesinde dörän tozanyň köp zyňylmagydyr.PM2.5 hapalanmagynyň häzirki çeşmelerinden biri hökmünde kömür bilen işleýän gazanlaryň çykýan gaz zyňyndylary gaty görnüklidir.Olaryň arasynda kükürt dioksidi 44%, azot oksidleri 30%, senagat tozanlary we tüsse tozanlary 26% tutýar.PM2.5-ni bejermek, esasan, senagat kükürdi we denitrifikasiýa.Bir tarapdan, gazyň özi atmosferany hapalar, beýleki tarapdan azot oksidlerinden emele gelen aerozol PM2.5-iň möhüm çeşmesidir.

Şonuň üçin kömür bilen işleýän gazanlara kislorod gözegçiligi örän möhümdir.Nernst zirkoniýa kislorod analizatoryny ulanmak kükürt dioksidiniň we azot oksidleriniň zyňyndylaryna netijeli gözegçilik edip biler we PM2.5 sebäpli döreýän hapalanmalara gözegçilik etmekde möhüm rol oýnap biler.

Gök asmany şähere gaýtarmak üçin elimizden gelenini edeliň!


Iş wagty: -anwar-05-2022