Iň oňat ýanmak netijeliligi we halkara daşky gurşaw kadalaryna laýyk gelýän “Envirotech Online” üçin dünýä derejesindäki kislorod derňew tehnologiýasy

Nernst dolandyryşy, gazanlarda, ýakylýan ýerlerde we peçlerde ýanmagy dolandyrmak üçin ajaýyp çözgüdi üpjün edýän zirkon sensor tehnologiýasynyň töwereginde gurlan kislorod analizatorlary üçin modully platforma hödürleýär. Bu häzirki zaman enjam CO2, CO, SOx we NOx zyňyndylaryny azaltmaga kömek edýär we tygşytlaýar energiýa - we ýangyç bölüminiň ömrüni uzaldýar.
Nernst-iň seljerijileri, senagat gazanlary we peçler tarapyndan çykýan ýangyç gaz gazlarynda kislorodyň konsentrasiýasyny yzygiderli ölçemek üçin giňden ulanylýar. Bu ýanmagy dolandyrmak we galyndylary ýakmak ýaly programmalarda ýangyjy dolandyrmak we gözegçilik etmek üçin amatlydyr we şeýlelik bilen ýanmagy gözegçilikde saklamak üçin ep-esli azalýar. energiýa çykdajylary.
Guralyň ölçeg ýörelgesi, gyzdyrylanda kislorod ionlaryny geçirýän zirkoniýa esaslanýar. Analizator howadaky kislorod konsentrasiýasynyň we gazyň nusgasyndaky tapawudyň netijesinde döredilen elektromotiw güýji duýmak arkaly kislorod konsentrasiýasyny ölçýär.
Nernst, iň kyn gurşaw we senagat şertleri üçin iň häzirki zaman gurallary bilen üpjün etmekde köp ýyllyk tejribä eýedir. Olaryň tehnologiýalary polat, nebit we nebithimiýa, energiýa, keramika ýaly iň talap edilýän pudaklarda hemme ýerde bar. iýmit we içgi, kagyz we pulpa, dokma önümleri.
Bu köptaraply we ulanyjy üçin amatly analizator platformasy, RS-485 standart elektrik signallary bilen täze Hart protokolynyň üsti bilen ölçeg maglumatlaryny ygtybarly we ygtybarly geçirýär. Bu ýanmak prosesinde artykmaç howanyň azalmagyny ýeňilleşdirmek üçin döredildi, netijede ýangyç gowulaşdy. netijelilik.Zirkoniýa datçikleri öz synpyndaky beýleki datçiklere garanyňda ömrüň has uzyn we çalyşmagy çalt we aňsat, bu az tehniki hyzmaty we baglanyşykly gijikdirmeleri aňladýar. Howa üpjünçiligi ýa-da tüsse çykarmak talap edilmeýär - gural adatça 4-7 sekundyň içinde ölçeg döredýär. çaklaýjy we ösen anyklaýyş işlerini ýerine ýetirýär.
Enjam birnäçe möhüm howpsuzlyk aýratynlyklaryny hem öz içine alýar. Eger ýanýan termokupl ýüze çykarylsa, öwrüjini detektora öçürýär, gyssagly ýagdaýda çalt we aňsatlyk bilen kesilip bilner we açar gulpy desgasy operatoryň ýalňyşlygyny ep-esli azaldar. .
       
 


Iş wagty: Iýun-22-2022