Nernst N2038 ýokary temperatura çyg nokady analizatory

Gysga düşündiriş:

Analizator, gorag atmosferasy hökmünde doly wodorod ýa-da azot-wodorod garyndy gazy bilen ýokary temperaturaly gyzdyryjy peçde çyg nokadyny ýa-da mikro-kislorod düzümini yzygiderli onlaýn ölçemek üçin ulanylýar.

Ölçeg aralygy: Kislorody ölçemegiň aralygy 10-30100% kislorod, -60 ° C ~ + 40 ° C çyg nokady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza diapazony

Nernst N2038 ýokary temperaturaçyg nokady analizatoryÇyg nokadyny ýa-da gorag atmosferasy hökmünde doly wodorod ýa-da azot-wodorod garyndy gazy bilen ýokary temperaturaly gyzdyryjy peçde çyg nokadyny ýa-da mikro-kislorodyň dowamly onlaýn ölçegi üçin ulanylýar.

Programmanyň aýratynlyklary

Nernst 2038 ýokary temperaturaçyg nokady analizatoryýa-da sowuk temperaturaly polat örtük peçine dakylanda peçdäki çyg nokadynyň bahasyna ýa-da mikro kislorodyna gözegçilik etmek üçin ýokary temperaturaly mikro kislorod analizatory ulanylýar.Temperatureokary temperaturaly garyş wagtynda poladyň kislorod bilen okislenme reaksiýasy sebäpli ýüze çykýan dürli kynçylyklardan gaça durmak üçin.

Düwürtýän peçde kislorod we suw buglarynyň bardygy hemmä mälim.Kislorodyň mukdary 10-dan ýokary bolsa-22% ýokary temperatura gurşawynda ýa-da suw bugy ýokary temperaturada kisloroda we wodoroda dargasa, atmosferadaky kislorod polat plastinka bilen okislener.

Peçdäki kislorod 10-dan az bolanda-15%, adaty kislorod ölçeg usuly bilen kislorodyň mukdaryny gönüden-göni ölçemek kyn.

Peçdäki kislorod we gorag atmosferasyndaky wodorod ýokary temperaturada suw öndürmek üçin reaksiýa berer.Peçdäki gazy çykaryň, çyg nokadynyň bahasyny çyg nokady bilen ölçäň, soňra bolsa peçdäki kislorod düzümine öwürmek üçin çyg nokadynyň bahasyny ulanyň. Mikrony göni ölçemek meselesini çözmek mümkin däldi. Geçmişde ýokary temperaturaly peçde kislorod, peçdäki çyg nokadynyň bahasyny ölçemegiň usuly peçdäki mikro-kislorody ölçemegiň ýerine ulanylýar we kislorod bahasynyň ýerine çyg nokady ulanylýar.

Nernst gözleg we analizatorlar tapgyry, peçdäki gorag atmosferasyndaky mikro-kislorod bahasyny 10-a çenli takyklygy bilen ölçäp biler.-30%, we ulanyjylar ony zerurlyklaryna görä degişli çyg nokadynyň bahasyna öwrüp bilerler.

Bu ygtybarly, ýokary takyklykdaky göni kislorody ölçemek usuly, peçdäki gorag atmosferasyndaky çyg nokadynyň bahasyny çyg nokady bilen çalşyp biler.

Şeýle-de bolsa, çyg nokady usulyny ulanmaga öwrenişen ulanyjylar, ojak atmosferasyndaky mikro-kislorod mukdaryny çyg nokadynyň bahasy arkaly kesgitlemek üçin henizem tanyş bolan usulyny ulanyp bilerler.

Tehniki aýratynlyklary

 Iki zondyň ölçegi:Biriçyg nokady analizatoryiki zond bilen gurnama çykdajylaryny tygşytlap we ygtybarlylygyny ýokarlandyryp biler.

Köp kanally çykyş gözegçiligi:Analizatorda iki sany 4-20mA häzirki çykyş we RS232 kompýuter aragatnaşyk interfeýsi ýa-da RS485 tor aragatnaşyk interfeýsi bar

 Ölçeg aralygy:Kislorody ölçemegiň aralygy 10-30100% kislorod,

-60 ° C ~ + 40 ° C çyg nokady

Duýduryş sazlamasy:Analizatoryň 1 sany umumy duýduryş çykyşy we 3 sany programmirläp bolýan duýduryş çykyşy bar.

 Awtomatiki kalibrleme:Analizator dürli funksional ulgamlara awtomatiki gözegçilik eder we ölçeg wagtynda analizatoryň takyklygyny üpjün etmek üçin awtomatiki kalibrlener.

Akyl ulgamy:Analizator öňünden kesgitlenen sazlamalara laýyklykda dürli sazlamalaryň funksiýalaryny tamamlap biler.

Çykyş funksiýasyny görkeziň:Analizator dürli parametrleri görkezmekde güýçli funksiýa we dürli parametrleriň güýçli çykyş we gözegçilik funksiýasyna eýedir.

Howpsuzlyk funksiýasy:Peç ulanylmadyk wagty, ulanyjy ulanylanda howpsuzlygy üpjün etmek üçin zondyň gyzdyryjysyny öçürip biler.

Gurnamak ýönekeý we aňsat:analizatory gurmak gaty ýönekeý we zirkoniýa zondy bilen birikmek üçin ýörite kabel bar.

Aýratynlyklary

Girişler

• Bir ýa-da iki sirkon kislorod zondlary ýa-da datçikler

• K görnüşli ýa-da R görnüşli termokupl

• Uzakdan duýduryş girişi

• Uzakdan basyşy arassalaýjy giriş

• Howpsuzlyk gözegçiligi

Netijeler

• Iki çyzykly 4 ~ 20mA (milliampere) ýa-da DC naprýa DCeniýe DC çykyşy

• Iň ýokary ýük 1000R (ohm)

• Umumy duýduryş çykyşynyň bir usuly

• Iki gözegçilik edip bolýan kalibrleme gazy

• Tozany arassalaýan gaz çykarylyşynyň bir usuly

Esasy parametrleriň görkezilmegi

• Kislorodyň düzümi: 10-dan-30100% -e çenli

• Çyg nokadynyň bahasy: - 60 ° C-den + 40 ° C.

Ikinji parametrli displeý

Aşakdaky setirde görkezmek üçin aşakdakylaryň islendigi ýa-da hemmesi saýlanyp bilner:

• 1-nji çyg nokadynyň bahasyny barlaň

• 2-nji çyg nokadynyň bahasy

• 1-nji zondyň we 2-nji zondyň ortaça çyg nokady

• Yearyl, aý, gün we minut görkezilişi

• Wagt görkezişini işlediň

• Bejeriş wagtynyň görkezilmegi

• 1-nji zondyň kislorod düzümi

• 2-nji zondyň kislorod düzümi

• 1-nji zondyň we 2-nji zondyň ortaça kislorod düzümi

• 1-nji signal naprýa .eniýesiniň bahasy

• 2-nji signal naprýa .eniýesiniň bahasy

• 1-nji temperatura bahasy

• 2-nji temperatura bahasy

• Kömekçi giriş temperaturasynyň bahasy

• 1-nji impedans bahasy

• 2-nji impedans bahasy

• Daşky gurşawyň temperaturasy

• Daşky gurşawyň çyglylygyadaty Parametr Ekranyň Parametri Ekrany

TakyklykP

0.5 0,5% gaýtalanýan hakyky kislorod okamagyň 1% -i.

Seriýa / Tor interfeýsi

RS232

RS485 MODBUSTM

Salgy gazy

Salgy gazy mikro-motor yrgyldy nasosyny kabul edýär

Power Ruireqements

85VAC-dan 240VAC 3A çenli

Işleýiş temperaturasy

Işleýiş temperaturasy -25 ° C-den 55 ° C.

Otnositel çyglylyk 5% -den 95% -e çenli (kondensasiýa däl)

Gorag derejesi

IP65

Içerki howa nasosy bilen IP54

Ölçegleri we agramy

280mm W x 180mm H x 95mm D 3,5 kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler