Nernst N2032 kislorod analizatory

Gysga düşündiriş:

Iki kanal kislorod analizatory: Iki zondly bir analizator gurmak çykdajylaryny tygşytlap we ygtybarlylygyny ýokarlandyryp biler.

Kislorody ölçemegiň aralygy 10-30100% kislorod.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza diapazony

Nernst N2032kislorod analizatorygazanlar, peçler we peçler ýakylanda ýa-da ondan soň flýu gazyndaky kislorodyň düzümine göni gözegçilik edip biler.

Programmanyň aýratynlyklary

Nernst ulanylandan soňkislorod analizatory, ulanyjylar köp energiýa sarp edip, daşky gurşawyň hapalanmagyna gözegçilik edip, howpsuz önümçiligi üpjün edip we enjamyň hyzmat möhletini uzaldyp bilerler we gysga wagtyň içinde ähli maýa goýumlaryny dikeldip bilerler.

Peroksigeniň ýanmagyna gözegçilik etmek prosesi köp mukdarda energiýa sarp edip biler.Ankislorod analizatoryýangyjyň howa bilen gatnaşygyny gözegçilikde saklamak üçin ulanylyp bilner, şonuň üçin peroksigen ýanmagy bilen alynýan köp mukdarda ýylylykdan gaça durmak we peroksidiň ýanmagy netijesinde öndürilýän COx, SOx we NOx zyňyndylaryny azaltmak bilen ýangyç doly ýanar. Daşky gurşawyň howasynyň hapalanmagy. Şol bir wagtyň özünde, şeýle zyýanly gazlaryň suw bilen gaz geçiriji enjamlaryna garylmagy netijesinde öndürilen uglerod kislotasynyň, kükürt kislotasynyň we azot kislotasynyň zaýalanmagy hem gözegçilikde saklanyp bilner.

Ulanylyşykislorod analizatoryköplenç energiýa sarp edilişiniň 8-10% -ini tygşytlap biler.

Tehniki aýratynlyklary

 Iki zondyň ölçegi:Iki zondly bir analizator gurnama çykdajylaryny tygşytlap we ygtybarlylygyny ýokarlandyryp biler.

Köp kanally çykyş gözegçiligi:Analizatorda iki sany 4-20mA häzirki çykyş we RS232 kompýuter aragatnaşyk interfeýsi ýa-da RS485 tor aragatnaşyk interfeýsi bar

 Ölçeg aralygy:Kislorody ölçemegiň aralygy 10-30100% kislorod.

Duýduryş sazlamasy:Analizatoryň 1 sany umumy duýduryş çykyşy we 3 sany programmirläp bolýan duýduryş çykyşy bar.

 Awtomatiki kalibrleme:Analizator dürli funksional ulgamlara awtomatiki gözegçilik eder we ölçeg wagtynda analizatoryň takyklygyny üpjün etmek üçin awtomatiki kalibrlener.

Akyl ulgamy:Analizator öňünden kesgitlenen sazlamalara laýyklykda dürli sazlamalaryň funksiýalaryny tamamlap biler.

Çykyş funksiýasyny görkeziň:Analizator dürli parametrleri görkezmekde güýçli funksiýa we dürli parametrleriň güýçli çykyş we gözegçilik funksiýasyna eýedir.

Howpsuzlyk funksiýasy:Peç ulanylmadyk wagty, ulanyjy ulanylanda howpsuzlygy üpjün etmek üçin zondyň gyzdyryjysyny öçürip biler.

Gurnamak ýönekeý we aňsat:analizatory gurmak gaty ýönekeý we zirkoniýa zondy bilen birikmek üçin ýörite kabel bar.

Aýratynlyklary

Girişler

• Bir ýa-da iki sirkon kislorod zondlary ýa-da datçikler

• Bir zirkoniýa datçigi we kömekçi termokupl görnüşi J, K, R ýa-da S.

• Ot ýakýan “açyk” signal (gury aragatnaşyk)

• Howa akymynyň wyklýuçatelini arassalaň

Netijeler

• Dört programmirläp bolýan duýduryş rölesi

• Iki izolirlenen 4-20mA ýa-da 0-20mA

• Gaz solenoid klapanlaryny arassalamak we kalibrlemek üçin SSR netijeleri

Netijeleriň diapazony

Iki çyzykly 4 ~ 20mA DC çykyş

(Iň köp ýük 1000Ω)

• Ilkinji çykyş aralygy (islege görä)

Çyzykly çykyş 0 ~ 1% -den 0 ~ 100% kislorod düzümi

Logarifmiki kislorodyň mukdary 0,1-20%

Mikro-kislorod çykarylyşy 10-2510-a çenli-1kislorodyň düzümi

• Ikinji çykyş aralygy (aşakdakylardan saýlanyp bilner)

Lamangyn

gipoksiýa

Synagyň çykyş naprýa .eniýesi

kömürturşy gazy

Netijelilik

flýu temperaturasy

Logarifmiki kislorod

mikro kislorod

Ikinji parametrli displeý

Aşakdaky setirde görkezmek üçin aşakdakylaryň islendigi ýa-da hemmesi saýlanyp bilner:

• 1-nji temperaturany barlaň

• 2-nji temperaturany barlaň

• # 1 EMF gözleg

• 2-nji gözleg EMF

• 1-nji synag impedansy

• 2-nji impedans barlagy

• Kislorod% 2 barlag

• Ortaça kislorod%

• Kömekçi temperatura

• Daşky gurşawyň temperaturasy

• Daşky gurşaw RH%

• Uglerod dioksidi

• combangyç

• Kislorod ýetmezçiligi

• Ot ýakmagyň netijeliligicondSecondary Parameter Ekrany

Tozany arassalamak we adaty gaz kalibrlemesi

Analizatoryň tozany aýyrmak üçin 1 kanaly we adaty gaz kalibrlemesi üçin 1 kanal ýa-da adaty gaz kalibrlemesi çykyş relýleri üçin 2 kanal we awtomatiki ýa-da el bilen işlenip bilinýän solenoid klapan wyklýuçateli bar.

ary Parametr Ekrany

DuýduryşlarParametr ekrany

Dürli funksiýaly 14 sany umumy duýduryş we 3 sany programmirläp bolýan duýduryş bar.Kislorodyň derejesi, gözleg ýalňyşlyklary we ölçeg ýalňyşlyklary ýaly duýduryş signallary üçin ulanylyp bilner.

TakyklykP

0.5 0,5% gaýtalanýan hakyky kislorod okamagyň 1% -i.Mysal üçin, 2% kislorodda takyklyk ± 0.02% kislorod bolar.

Localerli görkeziş aralygy

1.0 x 10-30% 100% kislorod

0.01ppm-dan 10,000ppm-a çenli 0.01ppm-den pes ekspensial formata we 10,000ppm-den ýokary göterim formatyna awtomatiki usulda (1%)

Seriýa / Tor interfeýsi

RS232

RS485 MODBUSTM

Salgy gazy

Salgy gazy mikro-motor yrgyldy nasosyny kabul edýär

Power Ruireqements

85VAC-dan 240VAC 3A çenli

Işleýiş temperaturasy

Işleýiş temperaturasy -25 ° C-den 55 ° C.

Otnositel çyglylyk 5% -den 95% -e çenli (kondensasiýa däl)

Gorag derejesi

IP65

Içerki howa nasosy bilen IP54

Ölçegleri we agramy

260mm W x 160mm H x 90mm D 3kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler