Nernst N2032-O2 / CO kislorod düzümi we ýangyjy gaz iki komponentli analizator

Gysga düşündiriş:

Analizator Nernst O bilen ýoldaş2/ CO barlagy kislorodyň mukdaryny O ölçäp biler2flýu we peçde%, kömürturşy gazynyň PPM bahasy, 12 ýangyjy gazyň bahasy we ýanýan peçiň hakyky wagtda ýanmak netijeliligi.

Awtomatiki usulda 10 görkeziň-30~ 100% O2 kislorod we 0ppm ~ 2000ppm CO kömürturşy gazy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza diapazony

Nernst N2032-O2/ CO kislorodyň mukdary we ýangyjy gaziki komponentli analizatorbir wagtyň özünde kislorodyň düzümini, kömürturşy gazyny we ýanmak prosesinde ýanmagyň netijeliligini kesgitläp bilýän giňişleýin analizator.Gazanlar, peçler we peçler ýakylanda ýa-da ondan soň balyk gazyndaky kislorodyň düzümine we uglerod monoksidine gözegçilik edip biler.

Analizator Nernst O bilen ýoldaş2/ CO barlagy kislorodyň mukdaryny O ölçäp biler2flýu we peçde%, kömürturşy gazynyň PPM bahasy, 12 ýangyjy gazyň bahasy we ýanýan peçiň hakyky wagtda ýanmak netijeliligi.

Programmanyň aýratynlyklary

Nernst N2032-O ulanandan soň2/ CO kislorodyň mukdary we ýangyjy gaziki komponentli analizator, ulanyjylar köp energiýa tygşytlap we gaz çykarylyşyna gözegçilik edip bilerler.

Nernst N2032-O2/ CO kislorodyň mukdary we ýangyjy gaziki komponentli analizatorOn ýyllyk gözleglerden soň işlenip düzülen we şol bir wagtyň özünde kislorodyň mukdaryny we uglerod oksidiniň mukdaryny ölçäp bilýän sirkoniýa goşa kelleli gurluşy ulanýan özboluşly tehnologiýa.Häzirki wagtda bu hakyky ölçeg tehnologiýasydyr. Az çykdajy, ýokary takyklyk, dürli ýokary çyglylyk we ýokary tozan şertlerinde onlaýn ölçelip bilner.

Peroksigeni ýakmak prosesinde, ýangyç gazy we ýanmagy goldaýan kislorod belli bir dinamiki deňagramlylyk nokadyna ýetende, kislorod mukdarynyň azajyk üýtgemegi bilen kömürturşy gazynyň düzümi hem üýtgär. Kislorodyň üýtgemegi we üýtgemegi kömürturşy gazynyň tendensiýasy şol bir üýtgeşik tendensiýany emele getirýär.

Nernst O.2/ CO barlagy ölçemek ýörelgesi

Nernst O.2/ CO gözleginde bir wagtyň özünde kislorod signalyny we ýanýan signaly kesgitläp bilýän goşa elektrodlar bar. Doly däl ýanýan flýu gazynda kömürturşy gazy (CO), ýangyç we wodorod (H) bar2).

Sirkoniýa zondynyň ýa-da kislorod datçiginiň kislorod öýjügi, ölçenen bölegiň kislorod mukdaryny ölçemek üçin ýokary temperaturada (650 ° C-den ýokary) dürli kislorod konsentrasiýalarynyň netijesinde emele gelen kislorod potensialyny ulanýar. zondyň bir bölegi poslamaýan polatdan ýasalan gabykdan ýa-da garyndy polat gyzdyryjydan, sirkon turbasyndan, termokupldan, simden, terminal tagtadan we gutudan ybarat, shemanyň diagrammasyna serediň. Synagyň sirkoniýa turbasy izolýasiýa edilen gazdyr degişli möhürleýji enjam arkaly zirkon turbasynyň içini we daşyny.

Zirkoniýa zondynyň kellesiniň temperaturasy gyzdyryjy ýa-da daşarky temperatura arkaly 650 ° C ýa-da ondanam ýokary bolanda, içki we daşarky tarapdaky dürli kislorod konsentrasiýalary zirkoniýanyň üstünde degişli elektromotiki güýç döreder. Elektrik potensialyny ölçäp bolýar degişli gurşun simleri bilen bölekleriň temperatura bahasy degişli termokupl bilen ölçelip bilner.

Zirkon turbasynyň içindäki we daşyndaky kislorod konsentrasiýasy belli bolanda, degişli kislorod potensialy sirkoniýanyň potensial hasaplama formulasyna görä hasaplanyp bilner.

Formula aşakdaky ýaly:

E (millivolts) =4F(RT)gündeligie dsd

E nirede kislorod potensialy, R gaz hemişelik, T mutlak temperatura bahasy, PO2Içinde zirkon turbasynyň içindäki kislorodyň basyş bahasy we PO2Daşarda, sirkon turbasynyň daşyndaky kislorodyň basyş bahasy. Formula görä, sirkon turbasynyň içindäki we daşyndaky kislorod konsentrasiýasy başgaça bolanda, degişli kislorod potensialy dörediler. Hasaplama formulasyndan haçan boljagyny bilip bolar. sirkon turbasynyň içinde we daşynda kislorodyň konsentrasiýasy birmeňzeş, kislorod potensialy 0 millivolt (mV) bolmaly.

Adaty atmosfera basyşy bir atmosfera bolsa we howadaky kislorod konsentrasiýasy 21% bolsa, formulany ýönekeýleşdirip bolar:

dfb

()

Kislorod potensialy ölçeg guraly bilen ölçenilende we sirkon turbasynyň içindäki ýa-da daşyndaky kislorod konsentrasiýasy belli bolanda, ölçenen bölegiň kislorod mukdary degişli formula laýyklykda alnyp bilner.

Hasaplama formulasy aşakdaky ýaly: (Şu wagt zirkoniýa böleginiň temperaturasy 650 ° C-den ýokary bolmaly)

(% O.2) Daşarda (bankomat) = 0.21 EXPT(-46.421E)

Aýratynlykly egrilik

fdb 

Ölçenen gazda O bar bolsa2we şol bir wagtyň özünde, datçigiň ýokary temperaturasy we datçigiň platina elektrod meýdanynyň katalitik täsiri sebäpli O2we CO reaksiýa berer we termodinamiki deňagramlylyk ýagdaýyna, PO ýeter2ölçenen tarap üýtgedi, deňagramlylykda kislorodyň bölek basyşy P'O2.

Sebäbi datçik ýokary temperaturada işjeňleşdirilenden soň, O prosesi2we deňagramlylyga meýilli CO reaksiýasy O prosesine paraleldir2konsentrasiýa diffuziýasy.Reaksiýa deňagramlylyga ýetende, O diffuziýasy2konsentrasiýasy hem durnuklaşmaga ýykgyn edýär, deňagramlylykda ölçenen kislorodyň bölek basyşy P'O bolar2.

Aşakdaky reaksiýalar ZrO-nyň otrisatel meýdanynda ýüze çykýar2batareýa:

1/2 O.2(PO)2) + CO → CO2

Reaksiýa deňagramlylyga ýetende, O.2konsentrasiýa üýtgeýär, PO2P'O-a çenli azalýar2, we gazly kislorod molekulalarynyň we O.2matrisada:

Ativearamaz elektrod:O.2 → 1/2 O.2(P'O2) + 2e

Oňyn elektrod:1/2 O.2(PO)2) + 2e → O.2

Batareýanyň konsentrasiýa tapawudy:1/2 O.2 (PO)2) → 1/2 O.2(P'O2)

Sensoryň elektromotiw güýji oksidlenmegi azaldýan gazyň mollarynyň sany bilen deňeşdirilende, egrilik titrlemek egrisine meňzeş häsiýetli egridir.

Belli bir temperatura, basyş we akym tizliginde bu häsiýetli egriniň görnüşi, şol bir datçik şol bir gaz ulgamy üçin birmeňzeş häsiýetli egrä eýe.

Şonuň üçin atmosfera basyşy we tebigy akymda ölçenen gaz, elektromotiw güýji we O mollarynyň sanyny deňeşdirmek2Zirkoniýa datçigi tarapyndan -CO ulgamy λ (λ = no2 / nco ýa-da ses göterimi λ = O)2 × V% / OCO × V%) häsiýetli egrilik.

bf 

Pt-Al2O3katalizator 600 ° C-de katalizlenýär, aerob ulgamyndaky CO doly CO-e öwrülip bilýär2, şonuň üçin ölçenen gazda katalitik ýanandan soň diňe kislorod bar.

Bu wagt zirkoniýa datçigi kislorodyň takyk mukdaryny ölçär.Katalitik ýangyjynyň täsiri astynda ölçenen gazyň gatnaşygy sebäpli ölçenen gazdaky CO mukdary ölçenilip bilner. Reaksiýa formulasy bilen ölçenen gazyň katalitik ýanmagyndan öň we soň mukdary arasyndaky baglanyşyk aşakdaky ýaly:

Katalizden öň ölçenen gazdaky uglerod monoksidiniň konsentrasiýasy (CO), kislorodyň konsentrasiýasy A1, katalizden soň ölçenen gazdaky kislorodyň konsentrasiýasy A bolsa, onda:

bmn

Burninganmazdan ozal :(CO) A1

Burninganandan soň :O A.

Soňra :A = A1 - (CO) / 2

λ = A1 / (CO)

Şonuň üçin :A = λ ×(CO)-(CO)/2

Netije :(CO)= 2A /(2λ-1)    (λ > 0.5)

 df

O gurluşynyň ýörelgesi2/ CO gözleg

O.2/ CO gözleg, täze ýangyna gözegçilik funksiýasyny amala aşyrmak üçin asyl zondyň esasynda degişli üýtgeşmeler girizdi. Usangyç prosesinde kislorodyň mukdaryny kesgitlemekden başga-da, zond doly däl ýanýan ýangyçlary hem tapyp biler (CO / H)2), sebäbi kömürturşy gazy (CO) we wodorod (H.2) doly däl ýanýan flýu gazynda bilelikde ýaşaýarlar.

tyj

Synag, ölçegi amala aşyrmak üçin zirkoniýa gyzdyrylandan soň elektrohimiýa ýörelgesini ulanýan esasy elementdir.

A. O.2elektrod (platina)

B. COe elektrody (platina / gymmat bahaly metal)

C. Dolandyryş elektrody (platina)

Synagyň esasy bölegi, möhürlenen turbany emele getirmek üçin korund turbasynda kebşirlenen we ýangyç ulgamynyň flýu gaz kanalyna täsir edýän zirkoniýa kompozit listidir. Gurlan elektrodlaryň ulanylmagy poslama komponentleriň elektrodlara zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler we hyzmat möhletini uzaltmak.

COe elektrodynyň we O.2elektrod birmeňzeş, ýöne iki elektrodyň arasyndaky tapawut, çig malyň elektrohimiki we katalitik häsiýetidir, şonuň üçin CO we H ýaly flýu gazynda ýanýan komponentler2kesgitlenip we ýüze çykarylyp bilner. Doly ýanýan ýagdaýynda, “Nernst” naprýa .eniýe UO2COe elektrodynda hem emele gelýär we bu iki elektrod birmeňzeş egrilik aýratynlyklaryna eýedir.Doly däl ýanma ýa-da ýanýan komponentler ýüze çykarylanda, COe elektrodynda “Nernst” naprýa .eniýeli UCOe emele geler, ýöne iki elektrodyň häsiýetli egrileri aýratyn hereket edýär. (Iki datçigiň adaty grafiklerine serediň)

dd

Wolt signaly UCO / H.2umumy datçigiň COe elektrody bilen ölçenen naprýa .eniýe signalydyr.Bu signal aşakdaky iki signaly öz içine alýar:

UCO / H.2(jemi datçik) = UO2(kislorodyň düzümi) + UCO2/H2(ýangyjy komponentler)

Kislorodyň mukdary O bilen ölçelýän bolsa2elektrod umumy datçigiň signalyndan aýrylýar, netije:

UCOe (ýanýan komponent) = UCO / H.2(jemi datçik)-UO2(kislorodyň düzümi)

Aboveokardaky formula ppm bilen ölçelýän ýanýan komponenti hasaplamak üçin ulanylyp bilner. Synag datçigi adaty naprýa signaleniýe signalyna mahsusdyr. Grafada kislorodyň mukdary kem-kemden peselende COe konsentrasiýasynyň adaty egrisi (çyzylan çyzygy) görkezilýär.

Tionangyç howa ýetmezçiligi bolan ýere, “zyňyndy gyrasy” diýilýän nokada girende, ýeterlik däl howa doly ýanmagyna sebäp bolanda, degişli COe konsentrasiýasy ep-esli ýokarlanar.

Alnan signal aýratynlyklary zondyň egrilik diagrammasynda görkezilýär.

dsd

UO2(üznüksiz çyzyk) we UCO / H.2(punktir çyzyk).

Haçan-da howa artykmaç bolsa we ýanmak COe komponentlerinden doly bolsa, datçik UO signalyny berýär2we UCO / H.2birmeňzeş we “Nernst” ýörelgesine görä, flýu gaz kanalynyň häzirki kislorod düzümi görkezilýär.

“Zyňyndy gyrasyna” ýakynlaşanda, umumy datçigiň naprýa .eniýe signaly UCO / H.2COe elektrodynyň goşmaça Nernst däl COe signaly sebäpli deňsizlik derejesinde ýokarlanýar. Sensoryň naprýa signaleniýe signal aýratynlyklary üçin: UO2we UCO / H.2flýu gaz kanalynyň kislorod mukdary bilen deňeşdirilende, bu ýerde ýanýan COE-iň adaty aýratynlyklary hem görkezilýär.

UCO / H datçikleriň naprýa .eniýe signallaryna goşmaça2we UO2, deňeşdirilende dinamiki datçik dU O.2/ dt we dUCO / H.2/ dt we esasanam COe elektrodynyň üýtgäp durýan signal diapazony ýanmagyň “zyňyndy gyrasyny” gulplamak üçin ulanylyp bilner.

(“Doly däl ýanmak: COe elektrodyň UCO / H naprýa .eniýe üýtgeme diapazony2“)

Tehniki aýratynlyklary

Gözlegiň goşa giriş funksiýasy: Bir analizator, ulanyş bahasyny tygşytlap we ölçeg ygtybarlylygyny ýokarlandyryp biljek iki zond bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Birnäçe çykyş funksiýasy: Analizatoryň iki sany 4-20mA häzirki signal çykyşy we kompýuter-kompýuter aragatnaşyk interfeýsi RS232 ýa-da RS485 tor interfeýsi bar.Kislorod signalynyň bir kanaly, beýlekisi CO signalynyň çykyşy.

Ölçeg aralygy: Kislorody ölçemegiň aralygy 10-30100% kislorod, uglerod monoksidini ölçemek aralygy 0-2000PPM.

Duýduryş sazlamasy:Analizatoryň 1 sany umumy duýduryş çykyşy we 3 sany programmirläp bolýan duýduryş çykyşy bar.

 Awtomatiki kalibrleme:Analizator dürli funksional ulgamlara awtomatiki gözegçilik eder we ölçeg wagtynda analizatoryň takyklygyny üpjün etmek üçin awtomatiki kalibrlener.

Akyl ulgamy:Analizator öňünden kesgitlenen sazlamalara laýyklykda dürli sazlamalaryň funksiýalaryny tamamlap biler.

Çykyş funksiýasyny görkeziň:Analizator dürli parametrleri görkezmekde güýçli funksiýa we dürli parametrleriň güýçli çykyş we gözegçilik funksiýasyna eýedir.

Howpsuzlyk funksiýasy:Peç ulanylmadyk wagty, ulanyjy ulanylanda howpsuzlygy üpjün etmek üçin zondyň gyzdyryjysyny öçürip biler.

Gurnamak ýönekeý we aňsat:analizatory gurmak gaty ýönekeý we zirkoniýa zondy bilen birikmek üçin ýörite kabel bar.

Aýratynlyklary

Girişler

• Bir ýa-da iki sirkon zondy ýa-da bir zirkon zondy + CO datçigi

• Flýu ýa-da ätiýaçlyk termometr görnüşi K, R, J, S görnüşi

• Gaz arassalaýjy signal giriş

• Iki dürli ýangyç saýlamak

• Partlama garşy ygtybarly operasiýa gözegçilik (diňe gyzdyrylan zond üçin ulanylýar)

Netijeler

Iki çyzykly 4 ~ 20mA DC signal çykyşy (iň ýokary ýük 1000Ω)

• Ilkinji çykyş aralygy (islege görä)

Çyzykly çykyş 0 ~ 1% -den 0 ~ 100% kislorod düzümi

Logarifmiki çykyş 0,1 ~ 20% kislorodyň düzümi

Mikro-kislorod çykarylyşy 10-3910-a çenli-1kislorodyň düzümi

• Ikinji çykyş aralygy (aşakdakylardan saýlanyp bilner)

Uglerod monoksidiniň (CO) PPM bahasy

Uglerod dioksidi (CO2)%

Gasangyjy gaz ölçegi PPM bahasy

Tionanmagyň netijeliligi

Kislorodyň bahasyny belläň

Anoksiki ýanmagyň bahasy

Flýu temperaturasy

Ikinji parametrli displeý

• Uglerod monoksit uglerod (CO) PPM

• gasangyjy gaz ýangyjynyň netijeliligi

• Çykyş naprýa .eniýesini barlaň

Synagyň temperaturasy

• Daşky gurşawyň temperaturasy

• monthyl aý güni

• Daşky gurşawyň çyglylygy

• Flýu temperaturasy

• Synag impedansy

• Gipoksiýa indeksi

• Işleýiş we tehniki hyzmat wagty

Kompýuter / printer aragatnaşygy

Analizatoryň gönüden-göni kompýuter terminalyna ýa-da printere birikdirilip bilinjek RS232 ýa-da RS485 seriýaly çykyş porty bar we zond we gural kompýuter arkaly anyklanyp bilner.

Tozany arassalamak we adaty gaz kalibrlemesi

Analizatoryň tozany aýyrmak üçin 1 kanaly we adaty gaz kalibrlemesi üçin 1 kanal ýa-da adaty gaz kalibrlemesi çykyş relýleri üçin 2 kanal we awtomatiki ýa-da el bilen işlenip bilinýän solenoid klapan wyklýuçateli bar.

TakyklykP

0.5 0,5% gaýtalanýan hakyky kislorod okamagyň 1% -i.Mysal üçin, 2% kislorodda takyklyk ± 0.02% kislorod bolar.

DuýduryşlarP

Analizatorda 14 dürli funksiýaly 4 sany umumy duýduryş we 3 sany programmirläp boljak duýduryş bar.Highokary we pes kislorod, ýokary we pes CO, duýduryş ýalňyşlary we ölçeg ýalňyşlyklary ýaly duýduryş signallary üçin ulanylyp bilner.

Ekranyň diapazonyP

Awtomatiki usulda 10 görkeziň-30~ 100% O2 kislorod we 0ppm ~ 2000ppm CO kömürturşy gazy.

Salgy gazyP

Mikro motorly yrgyldy nasosy bilen howa üpjünçiligi.

Power Ruireqements

85VAC-dan 264VAC 3A çenli

Işleýiş temperaturasy

Işleýiş temperaturasy -25 ° C-den 55 ° C.

Otnositel çyglylyk 5% -den 95% -e çenli (kondensasiýa däl)

Gorag derejesi

IP65

Içerki howa nasosy bilen IP54

Ölçegleri we agramy

300mm W x 180mm H x 100mm D 3kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler