Nernst NP32 göçme yz kislorod analizatory

Gysga düşündiriş:

Analizatorda ýokary takyklykly zirkoniýa datçigi bar.

Kislorody ölçemegiň aralygy 10-30100% kislorod.

Analizatorda iki sany 4-20mA häzirki çykyş we RS232 kompýuter aragatnaşyk interfeýsi ýa-da RS485 tor aragatnaşyk interfeýsi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza diapazony

Nernst NP32göçme yz kislorod analizatorymikroelektronika pudagy üçin döredilen we öndürilen iň soňky mikro-kislorod analizatorydyr.

Analizator wakuum kebşirleýiş peçlerinde, elektronika pudagynda çip öndürmekde, biomedisina senagatynda, takyk bölekler üçin ýagtylandyryjy peçlerde, ýokary güýçli garyndy gurallaryny örtmek üçin enjamlar we ş.m., şeýle hem dürli ownuk enjamlarda kislorod gözegçiligini talap edýän amallarda ulanylýar. Analizator mikro-kislorody netijeli ölçäp bilýän we ölçenen mikro-kislorodyň mukdary 10-a ýetip bilýän uzak ömürli, ýokary takyklykly zirkoniýa gurluş gurluşy ýörelgesini kabul edýär.-30% ~ 100% kislorod düzümi.Esasanam önümiň kislorod düzümine gözegçilik etmek üçin berk talaplary bolan enjamlar we amallar üçin amatlydyr.

NP32göçme yz kislorod analizatoryO-nyň hakyky mazmunyny üpjün edýär2Peçdäki ýa-da flýu gazyndaky flýu gazynyň% (göterimi) we beýleki 12 peýdaly parametr.

NP32göçme yz kislorod analizatoryýokary takyk kislorod mukdaryny ölçemeli beýleki dürli ugurlar üçin hem amatlydyr.

Tehniki aýratynlyklary

 Kislorod barlag datçigi:Gurlan ýokary takyklykly flak zirkoniýa datçigi.

Köp kanally çykyş gözegçiligi:Analizatorda iki sany 4-20mA häzirki çykyş we RS232 kompýuter aragatnaşyk interfeýsi ýa-da RS485 tor aragatnaşyk interfeýsi bar.

 Ölçeg aralygy:Kislorody ölçemegiň aralygy 10-30100% kislorod.

 Kislorod görkeziji bölümi:Göterim mukdary%, PPM usuly, Ylmy bellik EX% awtomatiki öwrülişik.

Duýduryş sazlamasy:Analizatoryň 1 sany umumy duýduryş çykyşy we 3 sany programmirläp bolýan duýduryş çykyşy bar.

 Awtomatiki kalibrleme:Analizatoryň awtomatiki kalibrleme funksiýasy bar we ulanyjy kalibrlemäniň wagtyny we kalibrlemeleriň sanyny zerurlyklaryna görä düzüp biler.

Akyl ulgamy:Analizator öňünden kesgitlenen sazlamalara laýyklykda dürli sazlamalaryň funksiýalaryny tamamlap biler.

Çykyş funksiýasyny görkeziň:Analizator dürli parametrleri görkezmekde güýçli funksiýa we dürli parametrleriň güýçli çykyş we gözegçilik funksiýasyna eýedir.

Howpsuzlyk funksiýasy:Peç ulanylmadyk wagty, ulanyjy ulanylanda howpsuzlygy üpjün etmek üçin zondyň gyzdyryjysyny öçürip biler.

Gurnama:Analizator birleşdirilen we amatly, gurnama zerurlygy ýok.

Aýratynlyklary

Girişler

• Gurlan zirkon zondy (kislorod datçigi)

• Flýu ýa-da ätiýaçlyk termometr görnüşi K, R, J, S görnüşi

• Gaz arassalaýjy signal giriş

• Iki dürli ýangyç saýlamak

• Howpsuz işleýiş gözegçiligi (diňe gyzdyrylan zondlar üçin)

Netijeler

Iki çyzykly 4 ~ 20mA DC çykyş

(Iň köp ýük 1000Ω)

• Ilkinji çykyş aralygy (islege görä)

Çyzykly çykyş 0 ~ 1% -den 0 ~ 100% kislorod düzümi

Logarifmiki kislorodyň mukdary 0,1-20%

Mikro-kislorod çykarylyşy 10-2510-a çenli-1kislorodyň düzümi

• Ikinji çykyş aralygy (aşakdakylardan saýlanyp bilner)

Lamangyn

gipoksiýa

Synagyň çykyş naprýa .eniýesi

kömürturşy gazy

Netijelilik

flýu temperaturasy

Logarifmiki kislorod

mikro kislorod

Ikinji parametrli displeý

• lamangyn

• Gipoksiýa

• Çykyş naprýa .eniýesini barlaň

• Uglerod dioksidi

• Netijeli

• Flýu temperaturasy

• Synag temperaturasy

• Synag impedansy

• Daşky gurşawyň temperaturasy

• Daşky gurşawyň çyglylygy

• Sene

• Işleýiş we tehniki hyzmat wagty

Tozany arassalamak we adaty gaz kalibrlemesi

Analizatoryň tozany aýyrmak üçin 1 kanaly we adaty gaz kalibrlemesi üçin 1 kanal ýa-da adaty gaz kalibrlemesi çykyş relýleri üçin 2 kanal we awtomatiki ýa-da el bilen işlenip bilinýän solenoid klapan wyklýuçateli bar.

ary Parametr Ekrany

DuýduryşlarParametr ekrany

Dürli funksiýaly 14 sany umumy duýduryş we 3 sany programmirläp bolýan duýduryş bar.Kislorodyň derejesi, gözleg ýalňyşlyklary we ölçeg ýalňyşlyklary ýaly duýduryş signallary üçin ulanylyp bilner.

TakyklykP

0.5 0,5% gaýtalanýan hakyky kislorod okamagyň 1% -i.

Mysal üçin, 2% kislorodda takyklyk ± 0.02% kislorod bolar.

Localerli görkeziş aralygy

1.0 x 10-30% 100% kislorod

Seriýa / Tor interfeýsi

Analizatoryň gönüden-göni kompýuter terminalyna ýa-da printere birikdirilip bilinjek RS232 ýa-da RS485 seriýaly çykyş porty bar we gözleg we analizator kompýuter arkaly anyklanyp bilner.

Salgy gazy

Analizatorda salgylanma gazy üçin kiçijik çotgasyz motor titremesi nasosy bar.

Power Ruireqements

85VAC-dan 264VAC 3A çenli

Işleýiş temperaturasy

Işleýiş temperaturasy -25 ° C-den 55 ° C.

Otnositel çyglylyk 5% -den 95% -e çenli (kondensasiýa däl)

Ölçegleri we agramy

300mm W x 220mm H x 320mm D 2,5 kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler